Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba

www.ezielarski.pl

Warunki korzystania z usług

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.ezielarski.pl  
(„Sklep internetowy”)
prowadzony jest przez firmę Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba Renata Mrozek, z siedzibą w Dębicy przy ul. Rynek 42, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8722057025, Regon 180382973 („Sprzedający”)
i posiada status Sklepu Zielarsko-Medycznego wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie.
Kontakt telefoniczny: 14 670 20 75, email: sklep@ezielarski.pl

1.2.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności https://www.ezielarski.pl/polityka-prywatnosci  opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.3.          Definicje:

1.3.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.3.7.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.3.8.  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10.  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.ezielarski.pl

1.3.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Renata Mrozek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba Renata Mrozek, z siedzibą w Dębicy przy ul. Rynek 42, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8722057025, Regon 180382973 („Sprzedający”)
i posiada status Sklepu Zielarsko-Medycznego wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie.
Kontakt telefoniczny: 14 670 20 75, email: sklep@ezielarski.pl

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.14.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.3.16.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży leków na receptę.

1.5 . Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Cena podana przy każdym preparacie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen preparatów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

1.6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego http://www.ezielarski.pl przez zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

1.7 . Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać twemu życiu i zdrowiu

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia,  Newsletter, a także  Udostępnij na Facebook lub Google Plus lub Pinterest.

2.1.1.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.   Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apiherba@ezielarski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rynek 42, 39-200 Dębica.

2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę.” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola w kształcie koperty.. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apiherba@ezielarski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rynek 42, 39-200 Dębica.

2.1.4.   Udostępnij na Facebook lub Google Plus lub Pinterest  – polega na umożliwieniu klientowi  pokazania np. swoim znajomym produktu ze sklepu na swoim profilu facebooka/twiterra/ koncie google plus czy Pinterest . W tym celu wystarczy, że użytkownik na stronie www Sklepu internetowego użyje  przycisku (ikony graficznej) charakterystycznego dla każdej z wymienionych usług  znajdujących na kartach produktu, a następnie  (już poza aplikacją sklepu internetowego) powinien zalogować się do portalu  Facebook/Twitter czy na swoim koncie google plus czy Pinterest. Ezielarski.pl nie ma absolutnie jakiegokolwiek wglądu do logowań do powyższych aplikacji i kont. Odbywa się to już poza aplikacją naszego sklepu.

2.1.5.  Usługa „Powiadom o dostępności” dotyczy produktów  chwilowo niedostępnych, na których dostawę oczekuje Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba. Usługa polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania informacji od      Sprzedającego dotyczącej uzupełnienia na sklepie jego braków. Usługa  działa automatycznie – wiadomości o ponownym uzupełnieniu stanu      magazynowego wysyła aplikacja sklepu. Aby skorzystać z tej usługi   użytkownik na stronie produktu Sklepu internetowego wpisuje swój  e-mail. Wysyłana wiadomość jest   jednorazowa, tylko w przypadku uzupełnienia stanu magazynowego oraz      wyrażania chęci otrzymania takiego powiadomienia przez użytkownika.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.   Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.   pisemnie na adres: ul. Rynek 42, 39-200 Dębica.

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ezielarski.pl;

2.4.4.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

2.5  Usługobiorca    może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę.

2.6. Sprzedawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

2.7  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną   zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.


2.8  Wypowiedzenie      lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą      elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów  sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


2.9. Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z  7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 • a)   cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
 • b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • c)  Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 • d)    Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
 • e)     Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • f)     Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu,
 • g)    podane przez zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

III. Składanie zamówienia:

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla zamawiającego      dysponującego następującym wyposażeniem:
 • a)     komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 • b)    dostęp do Internetu;
 • c)     przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • d)    aktywne konto e-mail.

 

 1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową Ezielarski.pl przez 24h/dobę 7 dni      w tygodniu, jednak zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od      pracy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest      prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy      dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu      zakupów, a także zapoznanie się i akceptacja regulaminu Sklepu      Internetowego. Dokonując pierwszego zamówienia zamawiający może      zarejestrować się w Sklepie internetowym, tak, aby przy kolejnych      zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych      niezbędnych do realizacji dostawy produktów. Login i hasło mają charakter      poufny.
 3. Zamawiający korzystający z Loginu i hasła zobowiązany jest do      zachowania tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.      Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje      zamówienia jako gość.
 4. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji      swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza      dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w      Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, użytkownikowi      nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych zamawiających oraz      udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w      tym Loginu i hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zamawiający proszony      jest o dokonanie następujących czynności:
 • a)     dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony, ilości produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie danego produktu, a następnie kliknięcie przycisku „do koszyka”,
 • b)    następnie po wyborze wszystkich zamawianych produktów kliknięcie przycisku „Dalej”,
 • c)     wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu, adresu email oraz adresu dostawy produktów, o ile jest on inny niż adres zamawiającego oraz ewentualnie, o ile zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie Loginu i ustalenie hasła. Na tym etapie użytkownik może także zaznaczyć opcję „Zapisz się do newslettera
  ”.
   Wybór tych opcji jest całkowicie dobrowolny i nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami.  Ponadto użytkownik poprzerz odznaczenie pola „Ochrona danych osobowych” potwierdza zapoznanie się z krótką informacją na temat przetwarzania, zapisywanych właśnie, jego danych osobowych poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Podsumowanie”,
 • d)    potwierdzenie adresu do wysyłki oraz umożliwienie użytkownikowi dodania komentarza lub uwag do swojego zamówienia, poprzez uzupełnienie pola, a następnie użycie przycisku „Dalej”
 • e)     dokonanie wyboru metody dostarczenia produktów oraz zapoznanie się i potwierdzenie zapoznania z Warunkami korzystania z usług  zw. REGULAMINEM. Przy polu potwierdzającym zapoznanie się z Regulaminem dodatkowo umieszczono link prowadzący do jego treści. Następnie kliknięcie przycisku „Dalej”,
 • f)     dokonanie metody płatności poprzez kliknięcie wybranej opcji płatności : Zapłać przelewem; Odbiór osobisty; Przesyłka za pobraniem.
 • g)    w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Do    zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie nadania zamówieniu numeru przez    Sprzedającego. Zamawiający otrzymuje emaila z wyszczególnionymi produktami,    formami płatności i dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w    przypadku gdy:
 • a)     formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
 • b)     zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub ze sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru takiej formy dostawy;
 • c)    zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.
 1. Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego paragon    fiskalny lub faktura VAT, o ile zamawiający wyraził takie życzenie na    otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w    szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający    każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument    sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży.
 2. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie    składania zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty    oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych    produktów.
 4. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu    internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu    internetowego przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z    umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy    zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp    do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stron Sklepu    internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym    określonym w zdaniu pierwszym.
 5. Ceny    obowiązujące w sklepie internetowym nie obowiązują w sklepie stacjonarnym.
 6. Promocje    są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakończenia    promocji z powodu braków magazynowych Kupujący zostaje poinformowany o tym    fakcie i może nabyć produkt w cenie regularnej lub zrezygnować z zakupu    produktu, którego promocja się zakończyła.

 

 1. Płatności:
 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
 • a)    tradycyjny przelew;
 • b)    płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze zamówienia od firmy kurierskiej lub poczty polskiej

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer

konta:  Bank Pekao S.A  43 1240 2324 1111 0010 2171 7339

 

 1. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin    realizacji zamówienia.
 2. Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule zamawiający proszony    jest wpisać TYLKO numer zamówienia.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego    kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem    wskazanym w zakładce WYSYŁKA, w przypadku nieodebrania przesyłki z    zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże,    jeśli zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie    mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych    przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Realizacja zamówienia/koszty wysyłki:
 1. Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po    jego skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od    dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry    przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w    przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień    ust.10. poniżej i części III. ust. 9. powyżej.
 2. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem za pośrednictwem poczty polskiej    lub firmy kurierskiej DHL     możliwy jest także odbiór osobisty w sklepie    stacjonarnym – Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba ul. Rynek 42 39-200 Dębica , w godz. 08:00 -17:00    od poniedziałku do piątku oraz w godz. 09:00-13:00 w soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (po uprzedmin opłaceniu i potwierdzeniu skompletowania).
 3. Zamawiający ponosi następujące koszty dostawy przesyłki z zamówieniem na    terytorium Polski:

 

  • paczki pocztowe Poczta Polska tzw "Pocztex KURIER 48h" - koszt 15,60 zł do 10 kg.
  •  
  • przesyłka kurierska: 16,00 zł
  •  
  • przy płatności za pobraniem – 18,60 zł POCZTA POLSKA, 21,00 ZŁ KURIER DHL
 •  

 

Udostępniamy Państwu możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, mieszczącym się w Dębicy przy ul. Rynek 42 po wcześniejszym złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy i jego opłaceniu. Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i jego skompletowaniu, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo. Bez potwierdzenia o skompletowaniu zamówienia, odbiór nie jest możliwy. Jeśli zamawiający wybrał opcję odbioru osobistego ze sklepu stacjonarnego, wówczas nie ponosi on żadnych kosztów dostawy.

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 249 zł opłaconych przelewem lub po wybraniu opcji za pobraniem sklep pokrywa koszty przesyłki.

Sposób dostawy zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia, widoczne są tam wtedy koszty dostawy produktów za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego formy dostawy.

 1. Termin otrzymania zamówienia przez zamawiającego = czas realizacji    zamówienia + czas dostawy.
 2. W Sklepie internetowym przy poszczególnych produktach znajdują się    oznaczenia dotyczące dostępności produktu. W przypadku braku produktu    pojawia się napis „Oczekiwanie na dostawę’ i do momentu uzupełnienia jego    braków, nie można go dodać do koszyka.
 3. Średni    czas realizacji zamówień to 3 dni robocze, w wypadku przedłużenia czasu    realizacji kontaktujemy się z klientem.
 • Wysyłamy w ciągu 1-3 dni - Ten towar mamy w naszym magazynie,
 • Wysyłamy w ciągu 1-5 dni - Tego towaru nie mamy w naszym magazynie - sprowadzamy go od stałego dostawcy
 1. Czas    dostawy zależny jest od dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, zwykle 1-2    dni robocze w przypadku przysyłki kurierskiej, natomiast w przypadku poczty    polskiej (list polecony ekonomiczny) może wynieść nawet 7 dni.
 2. W przypadku płatności    przelewem, czas otrzymania przesyłki może wydłużyć się o czas realizacji    przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.
 3. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów    produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się    produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o    tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do    rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje,    bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też    wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych    właściwościach i cenie.
 4. Zamawiający zostaje poinformowany wysyłce zamówionych produktów w    osobnym emailu.
 5. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub    otwierana, zamawiający proszony jest o spisanie protokołu odbioru z kurierem    lub listonoszem.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z    wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na    poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy:
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są oryginalne,    fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła, wolne od wad fizycznych    i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty te    są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny    sposób.
 2. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku    (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedający informuje o prawie konsumenta do    odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek    przyczyny.
 3. Konsumentem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej    niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,    zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r.    Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w    którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna    niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy    poinformować Sprzedającego o decyzji o    odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na    przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).    Jeżeli zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od    umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle zamawiającemu    niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na    trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Zamawiający będący konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza    odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to    obowiązkowe.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • …………………………………………….
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • …………………………………………….
 • adres zamieszkania
 • …………………………………………….
 • telefon kontaktowy
 • ………………………………………….
 • e-mail
 • …………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba ul. Rynek 42, 39-200 Dębica

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.ezielarski.pl

                            Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby    wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego zamawiającemu prawa    odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy    sprzedaży.
 2. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy    sprzedaży Sprzedający zwraca zamawiającemu będącemu konsumentem wszystkie    otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z    wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez zamawiającego    sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia    oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie    później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o    decyzji zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.    Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów    płatności, jakie zostały przez zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji,    chyba że wyraźnie zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym    przypadku zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.    Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.
 3. Zwracane produkty zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na    następujący adres Sprzedającego: Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba ul. Rynek 42, 39-200 Dębica,    niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym    zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.    Termin jest zachowany, jeżeli zamawiający odeśle produkt przed upływem    terminu 14 dni.
 4. Zamawiający/Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy    będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do    stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zamawiający przesyła    towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura), kartą gwarancyjną (dla    towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o    odstąpieniu od umowy. Zamawiający pokrywa    bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Sklepu Zielarskiego. Koszty związane    z wysyłką będą zwrócone Zamawiającemu z zastrzeżeniem jak w  pkt 8 powyżej. Nie będą przyjmowane zwroty    wysłane przesyłką „za pobraniem”.
 6.  Wszelkie zwracane towary należy opatrywać    informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać    lub dostarczyć osobiście na adres: : Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba, ul. Rynek 42, 39-200 Dębica.
 7. Kupujący    jest proszony do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami    stosowanymi przez Sklep Internetowy (np. karton + wypełnienie, koperta bąbelkowa    itp.). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w zwykłych kopertach lub    niezabezpieczonych kartonach
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. ustawy o prawach konsumenta,    konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w    odniesieniu do umów:
 • 1.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • 2.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • 3.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 4.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 5.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 7.     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
 • 8.     w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • 9.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • 11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • 13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

 1. Zgodnie z §3. pkt. 8. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca    2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych    wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373), Sklep    internetowy informuje, że zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w    terminie 14 dni od daty dostawy produktu leczniczego ale gdy ma zastosowanie    pkt 15 poniżej. Zgodnie z    rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bez podania przyczyny zwrotowi nie    podlegają leki i wyroby medyczne.
 2. Zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo    farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i    wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub    niewłaściwego wydania. W tym przypadku prosimy o kontakt mailowy lub    telefoniczny. Nasi pracownicy przekażą odpowiednie informacje, co do    możliwości zwrotu.

 

VII. Reklamacje:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z    zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia    1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w    szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, zamawiający może złożyć    reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty    elektronicznej: sklep@ezielarski.pl lub pisemnie na adres    Sprzedającego: Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba ul. Rynek 42, 39-200 Dębica.
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedającego proszony    jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie    następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr    zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę produktu i żądania    reklamującego. Składając reklamację zamawiający proszony jest także o    załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej    reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia    zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy Sklep informuje Konsumenta – że w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, zamawiający może  skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń - o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony  (dobrowolny). Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującymi adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
  3) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
 8. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

VIII. Ochrona danych osobowych, postanowienia dodatkowe:

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o    wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych    dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych    produktów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o    ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz    ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne    dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.
 3. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe zamawiających zgodnie z    obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia    14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów    leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373).    Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich    poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla    potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy.
 4. Wszystkie    dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, są    przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym    pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do    tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o    ochronie danych osobowych z dnia 1997-08-29 (Dz. U. z dn. 1997-10-29  z późn. zm.)
 5. Zamawiający może także dodatkowo wyrazić zgodę na dostarczanie mu za    pomocą poczty elektronicznej informacji o charakterze promocyjnym i    marketingowym dot. zmian w ofercie Sklepu internetowego, na wskazany przez    niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Zgoda ta jest udzielana    przez zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu    zgłoszeniowym. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie takich    informacji, zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego    danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra    Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży    wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U.    2008, Nr 60, poz. 373).
 6. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji    newsletter.
 7. Korzystający ze sklepui internetowego wyraża zgodę na używanie plików    Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający    ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej    chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają    odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.    jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług    drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu    do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).
 9. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego    regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu,    użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem    przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w    regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a    użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o    zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego    regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu    Internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani    nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu    internetowego w każdym czasie.
 10. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,    zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu    internetowego.
 11. Informacje    o produkcie takie jak ich właściwości i działanie oraz rodzaj i wielkość    opakowania zamieszczone są na podstawie danych producenta lub importera.    Opisy do produktów oferowanych w Sklepie Internetowym służą celom    informacyjnym oraz do identyfikacji produktów i mogą posiadać formę    skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do    opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub    farmaceutą.
 12. Produkty    przedstawione na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży w    związku z wprowadzeniem przez producenta nowych szat graficznych lub    oferowaniem zwiększonych pojemności (objętości, gratisów) w związku z    prowadzoną akcją promocyjną.
 13. Firma    Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem    użycie zakupionych u niego produktów, ani za skutki błędnej interpretacji    treści dołączonych do opakowania ulotek.
 14. Znaki    towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich    firm, instytucji i osób prywatnych.
 15. Zawartość    strony internetowej www.ezielarski.pl jest objęta ochroną praw    autorskich.
 16. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich    zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 Dębica, dnia 01.06.2021 roku