Reklamacje

Reklamacje:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z    zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia    1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w    szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, zamawiający może złożyć    reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty    elektronicznej: sklep@ezielarski.pl lub pisemnie na adres    Sprzedającego: Sklep Zielarsko Medyczny Api-Herba ul. Rynek 42, 39-200 Dębica.
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedającego proszony    jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie    następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr    zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę produktu i żądania    reklamującego. Składając reklamację zamawiający proszony jest także o    załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej    reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia    zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy Sklep informuje Konsumenta – że w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, zamawiający może  skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń - o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony  (dobrowolny). Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującymi adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
  3) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
 8. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
Formularz Reklamacji Towarów
 •